WWW.RAVENSHANS.ORG

За нас

Цели на сдружението: осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на физическото, умственото, духовното, моралното и социалното развитие на детето; насърчение подобряването и поддържането на качеството на институционолната грижа чрез прилагане на индивидуален подход към децата, осигуряване на среда близка до семейната, създаване условия за поддържане на лични отношенения между детето и семейството му; подпомагане на деца в риск, на социално слабите, на инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация; развитие и утвърждаване на образованието в областта на екологията, икономиката, социалните изследвания; развитие и утвърждаване на науката, физическото възпитание и спорта; трансгранично сътрудничество в областта на социалното и икономическото развитие; защита на околната среда по поречието на р.Дунав във Видинска област.

Средства за постигане целите: развитие на системата за наблюдение на икономическите и социални процеси в областта; разработване и изпълнение на стратегии, планове и програми за опазване на околната среда и за осъществяване на социални услуги в социалната сфера; осъществяване на организационна и методическа помощ при работата на своите членове за постигане на поставените цели; провеждане на агитационно-пропогандна дейност за пропуляризиране на целите си и на мероприятията, които организира или в които участва; създаване условия за работа с деца и граждани; провеждане на обучение и други мероприятия в сферата на екологията, икономиката, социални изследвания други; оборудване и адаптиране на помещения и жизнени пространства според предназначението им: център за настаняване от семеен тип, център за седмична грижа, дневен център, център за обществена подкрепа и т.н.;осъществяване на специализирани услуги за деца в риск; осигуряване на модерна спортна база с цел развитие на физическото възпитание и профилактика на зравето при децата от всички възрастови групи; освен посочените средства, сдружението постига целите си и с други допустими от законите на страната средства.

Сдружение с нестопанска цел "РАВЕН ШАНС ЗА ДЕЦА В РИСК" се е определило с устава си като организация, която ще осъществява дейност в общестена полза (организация за осъщесвяване на общестенополезна дейност).

Органи на управление:

I. ОБЩО СЪБРАНИЕ - върховен орган на сдружението.

II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - управителен орган на сдружението.

 

МЕНЮ