WWW.RAVENSHANS.ORG

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Заключителна среща

Заключителна конференция На 30.11.2010 г. в Oбщина Ново село, в присъствието на 22 души се проведе Заключителна среща за анализ и отчитане на постигнатите резултати от реализирането на проекта. Срещата беше открита с встъпително слово на г-н Альоша Драгомиров - председател на УС на СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск". Представена беше информация за проекта; резултатите от дейността на ЦНСТ; партньорските взаимоотношения с местната власт в лицето на Община Ново село. В края на срещата беше представен и подготвения от външни експерти оценителен доклад за проекта

"Good-byе" парти

парти

На 06.11.2010 г. в ЦНСТ с. Ново село в присъствието на 8-те деца от ЦНСТ и 7 доброволци от ГПЧЕ "Йордан Радичков" се проведе финално детско парти "Златна есен". Доброволците заедно с ръководителя им бяха украсили залата с балони, гирлянди и знаменца. На всички бяха раздадени парти-шапки. Доброволците бяха подготвили празнична почерпка за децата, след което партито продължи с конкурси, танци и много настроение. В края на срещата доброволците подариха на децата от ЦНСТ игри и репродукции за спомен от прекараното заедно време.

Пикник

излет

На 19.09.2010 г. е организиран и проведен еднодневен излет в местността Божурица. Организирането на излета е съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. В излета бяха включени 15 човека: 8-те деца от ЦНСТ, 15-те доброволци, ръководителя на доброволците и дежурният възпитател в ЦНСТ.



На море - Кранево 2010

На море

В периода от 10.08.2010 г. до 20.08.2010 г. в рамките на 10 дни е организиран и проведен летен лагер на море в Кранево. Организирането на лагера е съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. В лагера бяха включени 20 човека: 8-те деца от ЦНСТ, 7 от доброволците, отговорник на групата, възпитател, психолог, медицински специалист и хигиенист.

 

Откриване на ЦНСТ

официално откриване

Партньорът по проекта Община Ново село, организира официалното откриване на създадения ЦНСТ. Откриването се състоя на 17.05.2010 г. от 10,00 часа в присъствието на официални гости от МФ, представители на национални и регионални власти, представители на регионални и национални медии, както и широката общественост. ЦНСТ е открит от Министъра на финансите Симеон Дянков и кмета на община Ново село - Георги Стоенелов. На присъстващите, са раздадени информационни материали разработени по проекта.

Работа на доброволци с децата

работа на доброволци

За подпомагане социализацията на децата ползващи услугата ЦНСТ, по проекта са набрани и обучени 15 доброволци. Съвместно с доброволците, ученици от ГПЧЕ "Йордан Радичков" гр. Видин са осъществени редица мероприятия, като: изработване на мартеници, картички, различни образоветелни и занимателни игри, разходка край брега на р. Дунав и др.

 

Ремонт и обзавеждане на ЦНСТ

ремонт и обзавеждане

По проекта бяха инвестирани средства за ремонт на помещения в сградата на ДДЛРГ "Христо Ботев" с. Ново село. Ремонтните работи се осъществиха в периода януари - февруари 2010 г. с временно прекъсване, поради лошите климатични условия. В резултат беше обособен Центъра за настаняване от семеен тип с четири спални помещения, една дневна стая, офис за екипа на ЦНСТ, трапезария и кухня. С финансовата подкрепа на Община Ново село - Пратньор по проекта е изграден и оборудван санитарен възел. По проекта бяха инвестирани и средства за закупуване на обзавеждане и оборудване. Спалните помещения са обзаведени с легла, гардеробчета, столове, масичка, бюро с контейнер, закачалка и кош за отпадъци. Обособени са две спални помещения за момичетата и две спални помещения за момчетата. Дневната стая е обзаведена с подходящи мебели и оборудвана с телевизор и ДВД. За администриране дейността на ЦНСТ, за екипа на центъра е обособено и обзаведено подходящо помещение. В отделно помещение са обособени и оборудвани трапезария и кухненски блок.

Учебно посещение в гр.Русе

ЦНСТ - Русе

В периода 31.01. - 02.02.2010г. се проведе планираното учебно посещение в Центъра за настаняване от семеен тип в гр.Русе. Посетителите от Ново село се запознаха на място с работата на центъра, с постигнатите успехи и срещаните предизвикателства. Домакините от сдружение Еквилибриум, на които Община Русе е делегирала дейността, бяха изработили интересна и полезна програма на визитата, включваща също срещи с отговорни институции и специалисти. Ще напомним, че ЦНСТ - Русе е приютил част от децата от Дома в с.Могилино.

Обучение на младежи-доброволци

доброволци

През месец ноември 2009г. чрез провеждане на информационна кампания в гр.Видин бе набрана група от 15 доброволци в гимназиална възраст. Критериите за подбор включваха на първо място мотивацията на младите хора, Обучението на групата е с обем от 60 учебни часа и се провежда в периода 11/2009 - 02/2010 по програма включваща: комуникативни умения, изграждане на екип, права и задължения на доброволеца, социална работа с деца в риск и др. То се осъществява от ръководителя на клуба - специалист на Свободен младежки център.

Обучение на персонала на ЦНСТ

С оглед иновативността на услугата и липсата на подобен опит в ангажирания персонал бе необходимо да се повиши неговата квалификация. Обучението бе разделено на два модула: - въвеждащо и поддържащо. Въвеждащото обучение се провежда през месец януари 2010г. от външни експерти в с.Ново село и включва: основи на социална работа с деца и семейства, социална работа в общността, управление на случай (case management) и пр.

 

Нашите партньори

Институции и организации, които ни помагат...

Община Ново село

Община Ново село е партньор на СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" в изпълнение на проекта "Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село " . Научете повече за общината на сайтa на Ново село.

Свободен младежки център

Сдружение Свободен младежки център е партньор на СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" в изпълнение на проекта "Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село " . Научете пoвече за СМЦ на официалния сайт на сдружението.

Национален алианс за работа с доброволци

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Официален сайт.

Вижте повече за нашите партньори и донори в секцията връзки.

МЕНЮ

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.