WWW.RAVENSHANS.ORG

Схема: “Социални услуги за социално включване”
Проект: „Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село”
Договор №: BG051PO001-5.2.06-0205-C-0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Информация за проект ЦНСТ

Информация за проекта

Обща цел: Разкриване и предоставяне на социална услуга резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип, за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, за повишаване качеството на грижите към децата, насърчаване тяхната социализация и създаване на среда, близка до семейната. Може да намерите подробна информация за проекта в табличен вид ТУК.


Доброволци - обучение и работа

Доброволци - обучение и работа

За подпомагане социализацията на децата ползващи услугата ЦНСТ, набраните и преминали два курса на обучение доброволци са се включили в работата с децата. Работата на доброволците е планирана, осъществявана и супервизирана от координатора на доброволци. Съгласно график са осъществявани месечните срещи и работата на доброволците с децата от ЦНСТ. За периода на предоставянето на социалната услуга са осъществени 20 съвместни срещи на доброволците за работа с децата от ЦНСТ с. Ново село


Екскурзия

Екскурзия

За по-доброто социализиране на децата от ЦНСТ и за разширяване на познанията им за животинския свят, по проект е организирана двудневна екскурзия за децата и персонала на ЦНСТ, до гр. София. Посетен е Зоопарка в град София, където децата за първи път имаха възможността да се запознаят с голяма част от животинското разнообразие. Организирана бе и разходка в Южен парк и посещение на детски 3D кино-филм. Екскурзията премина по програма за съвместни дейности, имащи социализиращ, обучителен и развиващ ефект върху децата.


Интериор ЦНСТ

Интериор ТСНСТ

За осигуряване на необходимите условия за предоставяне на социалната услуга за деца–ЦНСТ, Партньора-Община Ново село е предоставил самостоятелно обособени ремонтирани и преустроени обекти, с панелна конструкция, със следните помещения предназначени за ползвателите на ЦНСТ: 4 спални помещения, дневна стая, кухня с трапезария, офис за персонала на центъра, 1 баня с тоалетна, 1 самостоятелна баня и 1 самостоятелно обособена тоалетна, както и пространства, пригодени за складиране на материали и консумативи. За осигуряване на необходимите материални условия за функциониране на социалната услуга за деца – ЦНСТ , по проект са закупени е закупено и доставено обзавеждане и оборудване на помещенията и компютърни конфигурации.


Коледно Тържество

Коледно Тържество

За поддържане и насърчаване на връзката дете - семейство и работа в насока – бъдеща реинтеграция на децата в биологичните им семейства, по проект е организиран и проведен Коледен празник с участието на децата, техни близки, персонал на ЦНСТ и др. поканени гости. Децата имаха възможност да украсят коледна елха заедно със своите близки и гости и да представят пред тях, предварително подготвена програма от песни, стихове и танци. По проект за децата бяха подсигурени коледни подаръци.


Обучение на персонала

Обучение на персонала

За придобиване и надграждане на знания и умения за предоставяне на социалната услуга, по проекта е проведено едно 20 дневно въвеждащо обучение и две петдневни поддържащи обучения. В края на всяко от проведените обучения, обучаемите са попълнили обратни връзки, които дават ясна оценка за организацията и програмата на проведените обучения, както и за темите и казусите, които са обсъждани. Обратните връзки показват задоволството на обучаемите, а високите оценки са силен индикатор за ефективността и полезността на обученията. Въздействието върху участващите се изразява в придобиване и надграждане и развитие на техните компетенции, чрез обмяна на идеи, опит и добри практики. Обученията са водени от екип от експерти (лектор и ко-лектор).


Откриване на ЦНСТ

Откриване на ЦНСТ

На 05.05.2011 г. се състоя официално откриване на ЦНСТ, организирано с финансовата подкрепа на Партньора по проекта Община Ново село. На откриването рисъстваха: Министъра на труда и социалната политика; Депутати от партия ГЕРБ; Областен управител на област Видин; Представител на АСП гр. София; Главен експерт отдел „Мониторинг и оценка” за Видин; Ръководител на отдел „ Регионално управление на проекти –Северозападен и други гости от местната общност; Кмет на Община Ново село и други членове на общинската администрация; Представители на Водещата организация; Представители на др. социални услуги на територията на Ново село и др. гости от местната общност.


Парти за 1-и Юни

Парти за 1-и Юни

На 01 юни 2011г. организирахме детско парти, по случай деня на детето, като в него участие взеха: персонал и деца от ОДЗ „Акад. Стефан Младенов”; персонал и деца от ЦНСТ, помещаващо се в сградата на ДДЛРГ с. Ново село; персонал и деца от ДДЛРГ с. Ново село; персонал от ЦОП с. Ново село и екипа на проекта. Партито премина с много игри и забавления за децата и с участието на тримата клоуни и музикално озвучаване. На партито бе подсигурен кетъринг за всички присъстващи.


Работа ЦНСТ

Работа ЦНСТ

Центърът за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя постоянна 24 часова индивидуална грижа и подкрепа за 8 деца, на възраст от 8 до 14 години, смесени по пол и ниво на автономност. За тях се грижат осем души персонал – ръководител на центъра, социален работник, трима възпитатели, медицински специалист и двама детегледачи. Дейността на Центърът за настаняване от семеен тип е стартирана на 05.04.2011г. Децата са настанени в ЦНСТ съгласно Заповеди за ползване на социални услуги, издадени от Дирекция ,,СП’’ гр. Видин. За всяко дете настанено в ЦНСТ е водено досие. Досиетата се съхраняват в ЦНСТ, съгласно заповед на доставчика на социалната услуга, в която са определени мястото и отговорниците за съхранение. Това, което е предоставено на децата-потребители на социалната услуга, чрез изпълнението на проекта е: храна, дрехи, медицински грижи, образователни услуги, извънкласни и извънучилищни форми на занимание, празнуване на лични, религиозни, културни и национални празници, посещение на културни и образователни мероприятия, срещи с родители и близки, дейности за свободното време и др.


Учебно посещение в Стара Загора

Учебно посещение в Стара Загора

За запознаване с функционираща социлана услуга ЦНСТ е организирано и проведено учебно посещение в ЦНСТ – Малък групов дом гр. Стара Загора, в рамките на три дни. Това посещение беше необходим елемент от подготовката на екипа на ЦНСТ и на други специалисти свързани в работата с деца в риск, като им даде възможност да се запознаят с практическото функциониране на услугата, вътрешни нормативни документи и др.


Заключителна среща

Заключителна среща

В края на изпълнението на проекта проведехме заключителна среща за анализ и отчитане на постигнатите резултати от реализирането на проекта. Програмата на срещата включваше информация за проекта, партньорските взаимоотношения с Община Ново село, резултати от дейността на ЦНСТ, презентация на постигнатите резултати по проекта, Доклад за оценка на проекта и услугата и раздаване на информационни материали.


 

Нашите партньори

Институции и организации, които ни помагат...

Община Ново село

Община Ново село е партньор на СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" в изпълнение на проекта "Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село " . Научете повече за общината на сайтa на Ново село.

Свободен младежки център

Сдружение Свободен младежки център е партньор на СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" в изпълнение на проекта "Развиване на алтернативна социална услуга-Център за настаняване от семеен тип за децата от ДДЛРГ - с.Ново село " . Научете пoвече за СМЦ на официалния сайт на сдружението.

Национален алианс за работа с доброволци

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Официален сайт.

Вижте повече за нашите партньори и донори в секцията връзки.

МЕНЮ

Декларация

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ-ОД "Равен шанс за деца в риск" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.