WWW.RAVENSHANS.ORG

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ЗА СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ -кафе-паузи, кетъринг, минерална вода и сандвичи, ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-7.0.07-0103-С0001

Сдружение ”Равен шанс за деца в риск“ възлага обществена поръчка чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на логистика за събития в България – кафе-паузи, кетъринг, минерална вода и сандвичи“, във връзка с реализацията на дейности по договор BG051PO001-7.0.07-0103-С0001 „Социално включване, чрез сътрудничество без граници”, по схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП, под № 9024522 от 08.01.2014 г.

Dokumentaciq.pdf
Publichna-pokana.pdf
Pril.1 Oferta.doc
Pril.2 Dekl.47 al.1.doc
Pril.3 Dekl. 47 al.5.doc
Pril.4 Decl.suglasie_podizpulnitel.doc
Pril.5 Spisuk dogovori.doc
Pril.6_Proekt_Dogovor_OP-2013.doc
Pril.7 Dekl.dogovor.doc

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ В АНГЛИЯ – ТУРОПЕРАТОРСКА УСЛУГА,ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-7.0.07-0103-С0001

Сдружение ”Равен шанс за деца в риск“ възлага обществена поръчка чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на логистика за посещения в Англия – туроператорска услуга“, във връзка с реализацията на дейности по договор BG051PO001-7.0.07-0103-С0001 „Социално включване, чрез сътрудничество без граници”, по схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на АОП, под № 9025403 от 03.02.2014 г.

Dokumentacia_OP_2_2014.pdf
Pril.1 Oferta_OP_2_2014.doc
Pril.2 Dekl.47 al.1.doc
Pril.3 Dekl. 47 al.2.doc
Pril.4 Dekl. 47 al.5.doc
Pril.5.Decl.suglasie_podizpulnitel.doc
Pril.6 Inf.oborot.docx
Pril.7 Spisak dogovri.docx
Pril.8 Admin.svedenia.docx
Pril.9_Dogovor_proekt_OP_2_2014.doc
Pril.10 Dekl.dogovor.doc
zapoved-logistika-2.pdf
Publichna-pokana-logistika-2

МЕНЮ